හැඟීම් හඳුනා ගැනීම

සහන් පාරේ ඇවිද යමින් සිටී.
මේ අතරතුර ඔහු බල්ලෙකු දකී. සහන් බොහෝ සේ බියට පත් වේ. ඔහු වෙව්ලීමට පටන් ගත් අතර ඔහු දහදියෙන් තෙත් වේ.
සහන්ට ඇතිවූ බිය නිසා ඔහු පසුපස නොබලාම දිවීමට පටන් ගත්තේය.
මූලික හැඟීම්
වෛරය යනු, බිය, කෝපය සහ පිළිකුල යන මූලික හැඟීම් ත්‍රිත්වය එකිනෙක හා සංයෝජනය වීමෙන් ජනනය වූ මිශ්‍ර හැඟීමකි.

--

--

Designing accessible, impactful learning experiences.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store