හැඟීම් කළමනාකරණය කිරීම

ව්‍යායාම කිරීම
  • පළමුව ඔයාගේ දකුණු අතේ මහපට ඇඟිල්ල දකුණු නාස් පුඩුවෙත් ඒ අතේම මැදැඟිල්ල වම් නාස් පුඩුව මත තියන්න.
  • ඊට පස්සේ මහපට ඇඟිල්ලෙන් දකුණු නාස් පුඩුව වසාගෙන වම් නාස් පුඩුවෙන් හොඳ හුස්මක් ඉහළට ගන්න.
  • දැන් මැදැඟිල්ලෙන් වම් නාස් පුඩුව වහලා දකුණු නාස් පුඩුවෙන් ඉහළට ගත් හුස්ම පහළට පිටකරන්න.
  • මේ වගේ කිහිප වතාවක්ම (සමාන අවස්ථා) නාස් පුඩු දෙකෙන්ම හුස්ම ඉහළට ගැනීම සහ පහළට ගැනීම සිදු කිරීම තුළින් ඔයාට ඔයාගේ හැඟීම් කළමණාකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා.
ශ්වසන අභ්‍යාස

--

--

Designing accessible, impactful learning experiences.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store